Schoolkosten
 
De kosten van activiteiten en lesmateriaal worden niet allemaal door de overheid vergoed. Daarom wordt aan ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten waarvoor de school geen subsidie ontvangt.
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld.

Ouderbijdragen
 
Schoolboeken
Niet alle boeken die uw kind op school nodig heeft vallen onder de regeling “Gratis schoolboeken”.
Hieronder staat een lijst van wat wel gratis wordt verstrekt, al het andere moet uzelf aanschaffen.

Gratis:
 • leerboeken
 • werkboeken
 • projectboeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • licentiekosten van digitaal leermateriaal
De boeken worden geleverd door Van Dijk Educatie. Huurboeken dienen aan het einde van het schooljaar weer ingeleverd te worden. Bij vermissing of beschadiging van een boek ontvangt u van Van Dijk een schadefactuur. Bewaar het inleverbewijs altijd zorgvuldig.

Niet gratis:
Atlassen, woordenboeken, leesboeken, schrijfmateriaal, agenda, rekenmachines, gymspullen, etc., dienen door de ouders zelf bekostigd te worden.

Ouderbijdragen
In onderstaande tabel en de toelichting daarop ziet u een overzicht van de gevraagde ouderbijdragen en de besteding daarvan. Deze bijdragen worden aangewend voor extra voorzieningen, activiteiten en programma’s.
U bent niet verplicht om die vrijwillige bijdragen te betalen. Indien u er voor kiest om niet te betalen dan heeft dit in een aantal gevallen wel als consequentie dat uw kind niet deel kan nemen aan de betreffende activiteiten of voorzieningen. Wij gaan ervan uit dat alle ouders de vrijwillige bijdragen betalen, omdat deze behoren bij het pakket van activiteiten dat door de school aangeboden wordt. 

Naast de vrijwillige kosten zijn er ook kosten die behoren bij een profiel of opleiding. Deze kosten zijn wel verplicht en moeten voldaan worden om aan het programma deel te kunnen nemen. Deze kosten worden automatisch aan u gefactureerd bij het bestellen van het boekenpakket op de site van Van Dijk. De factuur hiervan ontvangt u, direct na bestelling van het boekenpakket, per e-mail, niet per post. Houdt u daarvoor ook uw ongewenste email in de gaten. Deze dient binnen 14 dagen voldaan te zijn.  Wanneer deze kosten niet voldaan worden zal een andere opleiding gevolgd moeten worden. Hieronder een overzicht van de gevraagde bijdragen en een toelichting daarop:


Verplichte opleidingskosten en vrijwillige ouderbijdragen 2015-2016
 

Verplichte opleidingskosten voor de profielen in de bovenbouw en aan de ICT- en Sportklassen in de onderbouw


ICT- of Sportklas (Onderbouw, alleen de 1e en 2e klassen)

€   90,-

Economie en Ondernemen (E&O) (alle 3e en 4e klassen)

€   30,-

Bouw, Wonen en Interieur (BWI), Mobiliteit en Transport (M&T), Produceren, Installeren  en Energie (PIE) (alleen 3e klassen)

Overall op naam en schoenen met stalen neuzen voor al deze profielen, aan te schaffen in het 3e jaar

€   30,-€   70,-

Zorg en Welzijn (alle 3e en 4e klassen)

€   45,-

Dienstverlening en Producten (D&P/Mavo) (alle 3e en 4e klassen)

 

€ 30,-
Vakmanschapsroute Secretarieel en Vakmanschapsroute  Handel, 5VM2 Handel en Administratie (MBO niveau 2)€ 30,-
Toelichting verplichte opleidingskosten ICT- en Sportklas

Bij plaatsing ontvangt u een factuur van de school.

 • Evenementen
 • Gastlessen
 • Clinics
 • Materiaal, sportkleding
 • Inschrijfgeld bij wedstrijden en sporttoernooien

Toelichting verplichte opleidingskosten per profiel/opleiding:

De kosten per profiel/opleiding zijn verschillend (zie tabel). Deze worden automatisch gefactureerd bij de bestelling van de boeken. Alleen bij betaling van het volledige bedrag is toelating tot het profiel/opleiding mogelijk. Het is een totaalpakket; het is niet mogelijk om hierbinnen een uitsplitsing te maken. De besteding van deze gelden wordt jaarlijks verantwoord in begroting en jaarrekening en voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Zorg en Welzijn
-   Bedrijfskleding (huur)

Economie en Ondernemen
-   Specifieke economische projecten

Bouw, Wonen en Interieur (BWI), Mobiliteit en Transport (M&T) en Produceren, Installeren en Energie (BWI) - alleen voor de 3e klassen
-   Sollicitatietraining en excursies
-   Overall en schoenen met stalen neuzen (vereist volgens de Arbo wet).  Deze worden altijd door school aangeschaft opdat de veiligheid
     van de leerlingen gegarandeerd wordt.
-   Gereedschapskist. Deze dient apart te worden aangeschaft op school. De borg bedraagt € 50,-. Bij correct inleveren aan het einde van het
     schooljaar wordt deze teruggegeven.

Dienstverlening en Producten (D&P)
-   Specifieke technologische projecten en excursies

Vakmanschapsroutes Secretarieel en Handel  (MBO)
-   Project Handel en AdministratieVrijwillige ouderbijdragen onderbouw

Huur locker

€   15,-

Kopieer tegoed op pasje

€   10,-

Bijdrage overige voorzieningen

€   40,-

Introductieprogramma 1e klassen

€   20,-

Totaal

€   85,-    1e klassen

€   65,-    2e  en O- 

                   klassen


Algemene vrijwillige ouderbijdragen bovenbouw:

Huur locker

€   15,-

Kopieer tegoed op pasje

€   10,-

Bijdrage overige voorzieningen

€   50,-

Introductieprogramma 3e klassen

€   20,-

Totaal

€   95,-    3e klassen

€   75,-    4e klassenToelichting algemene vrijwillige ouderbijdragen:
 • Locker
 • Kopieer tegoed op pasje
 • Bijdrage overige voorzieningen:
  • Gebruik mediatheek
  • Bliksemstages (onderbouw)
  • Gebruik schoolpas
  • Extra kosten feestelijke diploma-uitreiking
  • Activiteiten buiten school:  Kerst, museumbezoeken, klassikale uitjes, enzovoort

Overige kosten

In de loop van het jaar worden er in verschillende leerjaren activiteiten georganiseerd zoals werkweken, binnen- en buitenlandse reizen en excursies. U zult hierover te zijner tijd nadere informatie krijgen, waarbij deelname aangegeven kan worden via Magister. De kosten hiervan staan los van bovenstaande schoolkosten en zullen apart voldaan dienen te worden.


Montessori College Oost        Polderweg 3        1093 KL Amsterdam        tel: 020 - 59 79 899        fax: 020 - 59 97 840        Inloggen